Równe szanse mimo różnic


Przy ubieganiu się o dofinansowanie równie ważne jak dobre zaplanowanie projektu jest spełnienie szeregu kryteriów związanych z wartościami, jakie przyświecają Unii Europejskiej. Do nich zaliczają się m.in. zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji ze względu na płeć.